Cliëntgegevens en privacy

Stichting STAN hecht veel waarde aan jouw privacy en het beroepsgeheim. Als cliënt kunt je erop vertrouwen dat wij verantwoord omgaan met jouw gegevens en ons inspannen om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Ben je benieuwd hoe we dit precies doen? Hieronder vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen. Hoe zit het met privacy en het beroepsgeheim?

Alles wat je met je hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Informatie mag alleen aan andere instanties of derden  worden gegeven met jouw schriftelijke toestemming. Je naaste familie en partner krijgen alleen informatie over jou als jij dat goed vindt. Ook tolken hebben een geheimhoudingsplicht.

Wie kan mijn dossier inzien?

Binnen  Stichting STAN hebben de medewerkers die betrokken zijn bij jouw begeleiding toegang tot jouw elektronisch cliëntendossier. Dit zijn naast de hulpverleners die je zelf spreekt ook andere STAN medewerkers, waaronder bijvoorbeeld het (financieel/administratief) secretariaat van jouw behandelafdeling of medewerkers met ondersteunende functies. Zo zijn jouw algemene gegevens (denk aan naam, adresgegevens, klantnummer zorgverzekeraar, BSN) voor administratieve doeleinden inzichtelijk voor alle medewerkers die geautoriseerd zijn om nieuwe cliënten in te schrijven.

Ik kom opnieuw in zorg, wat gebeurt er met mijn bestaande dossier?

Op het moment dat je opnieuw aangemeld wordt voor een begeleiding bij STAN, is het mogelijk dat jouw bestaande dossier ingezien wordt, zodat wij jouw actuele hulpvraag of aanmelding beter kunnen beoordelen. Zodra je begeleiding bij Stichting STAN start, nemen wij het bestaande dossier weer in gebruik. Zo blijft alle informatie over jouw behandeling bij elkaar in één dossier.

Welke gegevens verwerkt Stichting STAN over jou?

Stichting STAN is wettelijk verplicht een dossier bij te houden. Alle gegevens die voor de begeleiding noodzakelijk zijn, worden daarom verzameld in jouw persoonlijke dossier. Deze  gegevens heeft STAN ook nodig om goede en passende zorg te kunnen geven.

Kan Stichting STAN jouw gegevens met anderen delen?

Jouw herleidbare persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Zo kan Stichting Stan bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen met de zorgverzekeraar of gemeente, maar het kan ook mogelijk zijn dat Stichting Stan jouw toestemming nodig heeft om jouw gegevens te verstrekken aan een derde instantie. Je ontvangt aan het begin van de intake dan ook een toestemmingsformulier voor het delen van informatie met organisaties waarmee we regelmatig samenwerken. In andere gevallen kan deze toestemming ook in het dossier worden genoteerd of mondeling zijn gegeven. Hierna bespreken we in welke gevallen toestemming mag worden verondersteld.

Je kunt op ieder moment bij je regiebehandelaar terugkomen op je keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens. Het verzoek is dan om opnieuw de toestemmingsverklaring in te vullen.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Als wij jou geen begeleiding meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig.
Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens dan nog 20 jaar te bewaren.