Als gecontracteerd zorgaanbieder zijn wij actief in de regio Nijmegen en Oss. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO ) bieden wij diverse individuele, maatschappelijke begeleidingstrajecten aan, van (specialistische) waakvlambegeleiding tot (specialistische) langdurig-intensieve begeleiding. We ondersteunen onze clienten op basis van een WMO-indicatie en werken nauw samen met de sociale wijkteams en WMO-toeleiders in deze regio’s. Onze begeleiding is gericht op clienten van 18 jaar en ouder.
Ondersteuningsplan Voorafgaand aan een traject maken de ambulante begeleiders in overleg met de client en de toeleider duidelijke afspraken omtrent de ondersteuning en de te verwachten resulaten. Deze afspraken leggen ze vast in het individueel ondersteuningsplan (IOP). In de begeleidingstrajecten richten we ons vooral op het trainen van vaardigheden op de volgende gebieden: - De communicatie met instanties, - Het begrijpen van de post; - Agenda-hantering en daginvulling - Het ontwikkelen van een bruikbaar sociaal-maatschappelijk netwerk. - Opvoeding
Praktische hulp als ingang In de eerste fase van de begeleidingstrajecten pakken we vaak de praktische hulpvragen op, waarmee veel clienten bij ons aankloppen. Zo begeleiden we clienten bij financiele problemen, juridische vragen omtrent verblijfs- of vreemdelingenrecht, de zoektocht naar werk of een woning, en bij het aanvragen van inkomensondersteuning of toeslagen. Dit doen we in samenwerking met organisaties als STIP, Inter-lokaal, schuldhupverlening en maatschappelijk werk. Waar mogelijk introduceren we onze clienten bij deze voorzieningen en dragen we zaken aan hen over. Praktische hulpvragen bieden ons heel vaak een ingang om het vertrouwen van clienten te winnen, en onderliggende problemen in kaart te brengen. Zo kunnen we tijdig signaleren wat er aan verdere ondersteuning en zorg nodig is en of nader onderzoek is geboden. Indien nodig begeleiden we clienten in hun gang naar de voor hen relevante hulpverlenende instanties. Desgewenst leggen we uit wat deze hulpverleners doen, gaan we met clienten mee naar afspraken en bemiddelen we tijdens gesprekken met hulpverleners.
Tijdens een ondersteuningstraject werken we nauw samen met andere zorgaanbieders, mensen uit de directe omgeving en organisaties en hulpverleningsinstanties in de stad en de wijk. Denk aan familie, vrienden, buren, scholen en organisaties als het maatschappelijk werk, Iriszorg en GGZ. Naarmate een begeleidingstraject vordert, bouwen we de ondersteuning gefaseerd af en vindt waar nodig overdracht plaats naar samenwerkingspartners. Wij streven ernaar dat onze clienten uiteindelijk zoveel mogelijk zelf de regie voeren over hun leven, al dan niet met aanvullende ondersteuning van de omgeving, mantelzorgers en professionals.